Projektování

  provádíme:
• projektování elektrických zařízení ve stupních projektové dokumentace pro územní řízení (DÚŘ),
  pro stavební povolení (DSP), pro výběr dodavatele (TD), pro provedení stavby (DPS)
  a dokumentace skutečného provedení (DSPS)
• projektování elektroinstalace do 1000V ve výstavbě
• projektování technologie ČSPHM a ČOV
• projektování rozvaděčů NN
• rozpočty elektrotechnických zařízení
• projekty hromosvodu a uzemnění
• vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3
  a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60 079-10
• výpočet řízení rizika hromosvodu dle ČSN EN 62 305-2

Přílohy: